Tel : +662-004-5224 Mon-Fri 9.00 AM - 18.00 PM NewsAssachun

FAQ

FAQ

การจะเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก คุณต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวสินค้า รู้โครงสร้างต้นทุน รู้วิธีการตั้งราคา รู้จุดอ่อน จุดแข็งของสินค้าของคุณ และสินค้าของคู่แข่ง รวมทั้งรู้และเข้าใจวัตถุดิบที่อยู่ในตัวสินค้า product detail ส่วนประกอบในตัวสินค้า รวมถึงขั้นตอนของการผลิตสินค้า

 1. ผู้ประกอบการต้องทราบว่าสินค้าของตนตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ HS พิกัดใดในระบบ 8-10 หลัก และเป็นรายการสินค้าควบคุมหรือไม่ ต้องศึกษาว่าหน่วยงานใดของไทยเป็นผู้รับผิดชอบ ศึกษากฎหมายที่ควบคุมสินค้านั้นๆ
 2. ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพกร กระทรวงการคลัง
 4. จดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าที่จำหน่าย
 5. พิธีการศุลกากร ผู้ส่งออกสามารถใช้บริการของ ตัวแทนออกของศุลกากร หรือ Custom Broker หรือ Shipping Agent เพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ เช่น การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตราฐานสินค้า, การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ติดต่อจองเรือบรรทุกหรือเครื่องบินในการขนส่ง พร้อมทำเรื่องการประกันภัยสินค้า, จัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร เป็นต้น
 1. ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ
 3. แบบธุรกิจต่างประเทศ (Foreign Transaction Form) : ธต. 1 จำนวน 2 ฉบับ กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท
 4. ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก
 5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530 ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกไปนอกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ที่ได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ในหรือนอกราชอาณาจักร

 • อาวุธ กระสุนปืน ระเบิด
 • ต้นไม้ เมล็ดพันธ์ต้นอ่อน
 • เงินตราปลอม หลักทรัพย์ปลอม
 • ปุ๋ย สารปรุงแต่ง สารหรือยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการเพาะปลูก
 • สารกัมมันตรังสีหรือขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
 • เสื้อผ้าเก่าที่ใช้แล้ว ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที่ถูกใช้แล้ว ซากรถยนต์
 • สินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของสีหรือสารปรุงแต่งอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสั่งห้ามนำเข้า
 • ยาพิษที่ทำให้ถึงแก่ความตาย ยาเถื่อนที่ผิดกฏหมาย อาหารและยาหรือวัตถุอื่นใดที่นำมาพื้นที่ที่มีโรคระบาด
 • สิ่งพิมพ์ (ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทอล ฟิลม์ ภาพถ่าย) ที่เป็นอันตรายต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงามของจีน รวมถึงหนังสืออนาจาร
Copyright © 2019 NewAssachun.com All rights reserved.